คำนวณสินเชื่อ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

  • เตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่เจ้าหน้าที่มีจดหมาย แจ้งให้ท่านทราบ
  • ผู้กู้และ/หรือผู้ร่วมกู้ทุกคน ต้องไปทำเรื่องขอกู้ เนื่องจาก
    ต้องไปกรอกใบคำขอสินเชื่อ ตามแบบฟอร์มของธนาคาร
    และต้องลงลายมือชื่อทุกคน
  • เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบ และกฏเกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ
    โดยแต่ละธนาคาร มีเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน

คำนวณหาอัตราผ่อนชำระต่อเดือน
และรายได้ขั้นต่ำ

บาท
% ต่อปี
ปี

ผลการคำนวณอัตราผ่อนชำระต่อเดือน
และรายได้ขั้นต่ำ

อัตราผ่อนต่อเดือน

บาท
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

บาท

คำนวนเงินกู้และความสามารถ
ในการผ่อนชำระ

บาท
% ต่อปี
ปี

ผลการคำนวณอัตราผ่อนชำระต่อเดือน
และรายได้ขั้นต่ำ

วงเงินกู้ (ที่สามาถกู้ได้)

XXX

บาท

คำนวณหาระยะเวลากู้และวงเงินกู้

บาท
% ต่อปี
ปี

ผลการคำนวณอัตราผ่อนชำระต่อเดือน
และรายได้ขั้นต่ำ

อัตราผ่อนต่อเดือน

XXX

บาท
ระยะเวลากู้ 5 ปี : วงเงินกู้สูงสุด
XXX
บาท
ระยะเวลากู้ 10 ปี : วงเงินกู้สูงสุด
XXX
บาท
ระยะเวลากู้ 15 ปี : วงเงินกู้สูงสุด
XXX
บาท
ระยะเวลากู้ 20 ปี : วงเงินกู้สูงสุด
XXX
บาท
ระยะเวลากู้ 25 ปี : วงเงินกู้สูงสุด
XXX
บาท