คุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิตติ วิศวกรบริหาร บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
.
รายชื่อสมาคมศิษย์เก่ารุ่นเพชรน้ำหนึ่งมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำ
ให้แก่โรงเรียนขรรค์ชัยเครื่องวัดพลานนท์วิศวกรรม อ.สะเดา จ.สงขลา 1,710,000 บาท
.
ทางบริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสังคมและความเป็นชุมชนที่ดำรงอยู่
.
โดยการแบ่งปันที่นี่การจำหน่ายบ้านละ 6,000 บาทเพื่อการเป็นประโยชน์คืนสู่สังคมในส่วนของส่วนส่วน
.
.

ขอให้ลูกค้าของเราการสนุบสนุนประภัสสรพรรพ์ตี้มาโดยเสมอมาอีกครั้งหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยกันนะคะ😊❤️

.

Top