ประภัสสร แฟมีลี่ คลับ

ประภัสสร แฟมิลี่ คลับ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

PPS FC Voucher Points

ง่ายๆ เพียงสมาชิก PFC มีการแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการใหม่ของ ประภัสสร ฯ หรือ ซื้อซ้ำด้วยตัวเอง ทุกๆ 1 คะแนน จะได้รับ Gift Voucher แนะนำเพื่อน มูลค่า 4,000 บาท* และเมื่อสะสมครบทุกๆ 5 คะแนน จะได้รับ Gift Cash Bonus เพิ่มทันที 10,000 บาท ตามเงื่อนไขที่บริษัทประภัสสรกำหนด*

การสะสมคะแนน

ผู้ถูกแนะนำจะต้องระบุชื่อผู้แนะนำ ณ วันที่จองซื้อทันที (ผู้ถูกแนะนำสามารถลงนามแทนผู้แนะนำได้โดยระบุว่า “ลงชื่อแทน”) โดยบริษัทประภัสสรฯ จะไม่ขอรับการแนะนำย้อนหลังในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : *รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธ์ สำหรับสมาชิก PFC (ผู้แนะนำ,ผู้ถูกแนะนำ) ที่จองซื้อโครงการของประภัสสรฯ ภายในประเทศไทยเท่านั้น

ขั้นตอนการขอแลกรับ

Gift Voucher

1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน

ของ “ผู้แลกรับ Gift Voucher “พร้อมลงลายมือชื่อ”

2. แจ้งความประสงค์

ขอแลก Gift Voucher กับพนักงานขาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อบนใบแลกของรางวัล

3. Gift Voucher และ Gift Cash Bonus

และช่องทางการรับ Gift Voucher จะเป็นไปตามที่บริษัทประภัสสรฯกำหนด

หมายเหตุ : *การรับ Gift Voucher จะได้รับภายในระยะเวลา 90 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารการขอแลกรับ Gift Voucher ครบถ้วนและต้องมีคะแนนสะสมที่ผ่านเงื่อนไขพร้อมแลกของรางวัล

PPS

FC Card

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PPS FC เมื่อมีการซื้อเพิ่มด้วยตนเอง
หรือแนะนำเพื่อนมาซื้อบ้านโครงการ ของบริษัทประภัสสรฯ

1 หลัง

= 1 หลัง PPS FC Vocher Point

= Gift Voucher 4,000 บาท

5 หลัง

= 5 หลัง PPS FC Vocher Point

= Gift Voucher 10,000 บาท

คุณสามารถรับสิทธิ์เป็นสมาชิก PPS FC ได้ทันที

เพียงซื้อโครงการประภัสสร
*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

Top